Programació General Anual (PGA)

La PGA és el document en què es concreten les línies generals d’actuació en uns àmbits específics en què es vol incidir per millorar i assolir els objectius que ens proposem anualment.

Click aquíper a descarregar l'arxiu

Memòria 2017-2018

La Memòria és el document que recull totes les actuacions fetes durant el curs, amb les sortides, activitats, resultats educatius, proves d’avaluació externa, etc.

Click aquíper a descarregar l'arxiu

Atenció a la diversitat

En el món educatiu, atendre a la diversitat consisteix a organitzar els elements escolars i curriculars ordinaris perquè facilitin l’aprenentatge de tots els alumnes creant criteris generals per poder ensenyar a tothom. Considerar la diversitat com un valor afegit comporta centrar l’atenció en reduir o eliminar les barreres per a l’aprenentatge i la participació. Tots els alumnes han de participar de la vida de l’aula. L’organització de l’escola ha de prioritzar l’atenció a la diversitat. D’aquesta manera podrà oferir els ajuts i els suports necessaris que facilitin l’accés als aprenentatges i el domini de les competències bàsiques a tots i totes.

Escola Verda

L’Institut de Puig-reig forma part de la Xarxa d’Escoles Verdes. Pensem que els centres educatius han d’incorporar el component ambiental tant en l’àmbit de la gestió com en l’àmbit docent, i que són una garantia de futur per formar ciutadans i ciutadanes responsables.

#aquíproubullying

El problema de l’assetjament escolar s’ha de combatre amb prevenció molt abans que aparegui. Per aquest motiu el nostre centre està inclòs en el programa escolar #aquíproubullying que ens dona eines per a la prevenció i instruments per aturar-ho quan es produeixi.

Fàbrica Oberta

El nostre centre ha estat seleccionat per participar en un projecte pilot anomenat “Fàbrica oberta”, orientat a dignificar les vocacions industrials i promoure el coneixement de les indústries de l’entorn. En el nostre cas, amb la col·laboració de la Serradora Boix, hem desenvolupat el projecte en forma de treball col·laboratiu a 2n d’ESO.

Projectes

El treball per projectes és una opció metodològica que pretén fomentar entre els alumnes un tipus diferent d’aprenentatge, centrat en les seves pròpies motivacions, on es treballa el currículum de forma transversal a partir dels interessos per conèixer l’entorn real de l’alumnat i de forma col·laborativa.

Pla d’Acció Tutorial (PAT)

El Pla d’acció tutorial és el document que guia la tasca dels tutors per fer el seguiment individualitzat dels alumnes. El nostre centre dona una gran importància a l’atenció personalitzada a cada alumne. Aquest acció inclou tant el protocol d’acollida de nous alumnes com els passos a seguir en cas d’alumnes que presentin algun tipus de dificultats, sense oblidar l’orientació de cara a escollir els estudis a realitzar en el futur.

Projecte Educatiu de Centre (PEC)

El Projecte Educatiu de Centre (PEC) és un document que, a partir de l’anàlisi del context, enumera i defineix els trets d’identitat del nostre centre, formula els objectius institucionals, expressa l’estructura organitzativa de la nostra institució i acaba amb la redacció de les Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC) que representa la formalització d’aquesta estructura organitzativa.

Click aquíper a descarregar l'arxiu

Projecte Lingüístic de Centre (PLC)

Aquest document és una actualització del darrer Projecte Lingüístic del qual disposava l’INS de Puig-reig, que s’havia revisat al llarg del curs 07-08.
És el quart projecte lingüístic que s’ha redactat al centre, i es fa la revisió a causa del canvi de normativa. Aquest canvi afecta especialment les competències pròpies de l’àmbit de llengües.

Click aquíper a descarregar l'arxiu

Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

El document Normes d’Organització i Funcionament de Centre recull les funcions, els drets i els deures de cada un dels actors de la comunitat educativa. És un document bàsic per fomentar el bon ambient, la tolerància, la disciplina i la convivència, i preveu les mesures que cal adoptar en cas d’incompliment d’alguna de les normes.

Click aquíper a descarregar l'arxiu