Image
Presentació

El batxillerat és una etapa no obligatòria de dos cursos de durada, en la qual l’objectiu és proporcionar la formació, la maduresa intel·lectual i humana, els coneixements i les destreses que permetin progressar als alumnes en el seu desenvolupament personal, intel·lectual i social per incorporar-se a l’educació superior i a la vida activa.

Cursar el batxillerat dona l’oportunitat d’accedir als ensenyaments universitaris superant les PAU (Proves d’Accés a la Universitat) i, també, d’accedir directament als cicles Formatius de Grau Superior.

Les modalitats del batxillerat tenen com a finalitat proporcionar una formació específica que orienti en l’àmbit de coneixement escollit, desenvolupi les competències que hi tenen més relació, prepari per als estudis posteriors i afavoreixi la inserció en una camp laboral determinat.

Les MATÈRIES COMUNES del batxillerat són les següents:

1ER CURS 2ON CURS
Ll. Catalana i literatura I Ll. Catalana i literatura II
Ll. Castellana i literatura I Ll. Castellana i literatura II
Ll. Estrangera (Anglès) I Ll. Estrangera (Anglès) II
Filosofia i Ciutadania Història de la Filosofia
Ciències per al món contemporani Història
Educació física Tutoria
Tutoria

MATÈRIA COMUNA D’OPCIÓ:
S’ha de cursar obligatòriament en funció de la modalitat triada per l’alumne i en els dos cursos de batxillerat.
Matemàtiques I i II(per a la modalitat de Ciències i tecnologia)
Llatí I i II (per a la modalitat d’Humanitats)
Matemàtiques aplicades a les ciències socials I i II (per a la modalitat de ciències socials)

MATÈRIA COMUNA D’OPCIÓ:
S’ha de cursar obligatòriament en funció de la modalitat triada per l’alumne i en els dos cursos de batxillerat.
Matemàtiques I i II(per a la modalitat de Ciències i tecnologia)
Llatí I i II (per a la modalitat d’Humanitats)
Matemàtiques aplicades a les ciències socials I i II (per a la modalitat de ciències socials)

MATÈRIES DE MODALITAT:

CIÈNCIES I TECNOLOGIA HUMANITATS CIÈNCIES SOCIALS
Biologia I i II Literatura Catalana Economia
Tecnologia industrial I i II Literatura Castellana Història del Món Contemporani
Química I i II Història de l’Art Geografia
Física I i II Economia de l’Empresa I i II
Dibuix Tècnic I i II
Ciències de la Terra I i II

MATÈRIES ESPECÍFIQUES:

  • Psicologia
  • Sociologia
  • Segona llengua estrangera (Alemany)
TREBALL DE RECERCA (TR)

El treball de recerca és un conjunt d’activitats estructurades i orientades a la investigació que realitza tot l’alumnat de batxillerat amb l’orientació i seguiment del professorat, per tal de consolidar la competència en recerca.
Es pot emmarcar dins un àmbit disciplinari, o pot ser interdisciplinari o transversal.
Es realitza entre finals del primer curs i inicis del segon curs del batxillerat.