Batxillerat

Image

Presentació

El batxillerat és una etapa no obligatòria de dos cursos de durada, en la qual l’objectiu és proporcionar la formació, la maduresa intel·lectual i humana, els coneixements i les destreses que permetin progressar als alumnes en el seu desenvolupament personal, intel·lectual i social per incorporar-se a l’educació superior i a la vida activa.

Cursar el batxillerat dona l’oportunitat d’accedir als ensenyaments universitaris superant les PAU (Proves d’Accés a la Universitat) i, també, d’accedir directament als cicles Formatius de Grau Superior.

Les modalitats del batxillerat tenen com a finalitat proporcionar una formació específica que orienti en l’àmbit de coneixement escollit, desenvolupi les competències que hi tenen més relació, prepari per als estudis posteriors i afavoreixi la inserció en una camp laboral determinat.

Les MATÈRIES COMUNES del batxillerat són les següents:
1ER CURS 2ON CURS
Ll. Catalana i literatura I Ll. Catalana i literatura II
Ll. Castellana i literatura I Ll. Castellana i literatura II
Ll. Estrangera (Anglès) I Ll. Estrangera (Anglès) II
Filosofia i CiutadaniaHistòria de la Filosofia
Ciències per al món contemporaniHistòria
Educació físicaTutoria
Tutoria

MATÈRIA COMUNA D'OPCIÓ:
S’ha de cursar obligatòriament en funció de la modalitat triada per l’alumne i en els dos cursos de batxillerat.
- Matemàtiques I i II(per a la modalitat de Ciències i tecnologia)
- Llatí I i II (per a la modalitat d’Humanitats)
- Matemàtiques aplicades a les ciències socials I i II (per a la modalitat de ciències socials)